บุญรอดบริวเวอรี่ ร่วมจัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ2563” 1- 6 ธันวาคม 2563 ณ ถนนสนามไชย และ มิวเซียมสยาม

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 รัฐบาลได้จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ขึ้นระหว่างวันที่ 1- 6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 21.00 น. บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์และมิวเซียมสยาม

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ 2563” ใน 2 โซน คือ นิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” และ กิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ”

1.นิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดทำห้องนิทรรศการ ในชื่อ “สร้างศิลป์ งานสรรค์ เพื่อพัฒนา” นำเสนอแนวคิดหลักในเรื่องความสนพระราชหฤทัยด้านงานศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งนำมาสู่องค์ความรู้ที่ทรงใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อความสุขของประชาชน ภายในห้องนิทรรศการ “สร้างศิลป์ งานสรรค์ เพื่อพัฒนา” ออกแบบเสมือนห้องทำงานของศิลปิน (อาร์ทิสต์ ลอฟท์ Artist Loft) ผสมผสานกับห้องจัดแสดงงานศิลปะ ห้องดนตรีที่ดูร่วมสมัย แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย

โซนที่ 1 “เรียน เล่น เป็นงาน” จัดแสดงโต๊ะของเล่นจำลองที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเล่นเมื่อทรงพระเยาว์ ซึ่งในเวลาต่อมาจากของเล่นในวัยเยาว์ ได้ทรงคิดค้นพัฒนาต่อยอดมาเป็นเครื่องมือในการทรงงานประกอบพระราชกรณียกิจอันนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนสำหรับประชาชน

โซนที่ 2 “ดนตรี สื่อสุข สื่อสาร” นำเสนอพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ในรูปแบบห้องดนตรี โดยจัดเป็น มุมเปียโน มุมโทรทัศน์ และ มุมแผ่นเสียง ซึ่งแต่ละมุมดนตรีจะแสดงผลงานทางดนตรีของพระองค์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ยังจัดแสดงภาพขณะทรงดนตรีในหลากหลายพระอิริยาบถ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดนตรีกลายเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างประชาชนกับพระองค์ รวมถึงการเชื่อมร้อยสัมพันธไมตรีระหว่างมิตรประเทศด้วย

โซนที่ 3 “วาด เขียน เพียร สรรค์” จัดแสดงพระปรีชาสามารถด้านจิตรกรรมของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีทั้งการวาดภาพแบบเหมือนจริง ภาพแบบคตินิยม และภาพศิลปะแบบนามธรรมผลงานภาพวาด ฝีพระหัตถ์ของพระองค์จึงเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นหลังได้ศึกษาและพัฒนาฝีมือของตนได้เป็นอย่างดี

โซนที่ 4 “หนึ่งภาพ ร้อยพัน ไอเดีย” จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในลักษณะห้องมืด (Dark Room) ด้วยในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดการถ่ายภาพมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาการถ่ายภาพ รวมถึงการล้างฟิล์มและอัดขยายภาพด้วยพระองค์เอง ทรงถ่ายภาพหลายรูปแบบ ทั้งภาพบุคคล ธรรมชาติ สถานที่ รวมถึงภูมิประเทศ กล้องถ่ายภาพจึงกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือทรงงาน ที่ทรงใช้บันทึกภาพเป็นข้อมูลใน การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

โซนที่ 5 “ลองผิดลองถูก หลักสูตร เพื่อพัฒนา” พระอุปนิสัยช่างสังเกต ตลอดจนการศึกษา ค้นคว้าและทดลองให้รู้อย่างถ่องแท้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ที่ทรงแปลงที่ดินภายในสวนจิตรลดา ให้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยงานพัฒนาด้านต่างๆ จากการลองผิดลองถูกกลายเป็นองค์ความรู้ที่ทรงนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างความกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

โซนสุดท้าย ฉายวีดิทัศน์ “จาก 1 พระมหากษัตริย์ สู่ 1 พระมหากษัตริย์ เพื่อคนไทยกว่า 70 ล้านคน” ความยาวประมาณ 3 นาทีเพื่อสรุปให้เห็นว่าตลอดเวลายาวนานที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงอุทิศพระองค์ทรงงานอย่างหนัก เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่พระราชทานไว้ เกิดจาก พระมหากษัตริย์ 1 พระองค์ เพื่อประชาชนกว่า 70 ล้านคน และวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน

2.กิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมโซนนี้ ในชื่อ “สุข สร้าง สามัคคี” โดยมีเกมให้เยาวชนได้ร่วมปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ด้วยการร่วมกันเล่นเกมต่อชิ้นไม้ให้สูงจนเป็นต้นไม้1 ต้น โดยไม่ล้มภายในเวลาที่กำหนด รางวัลจากการเล่นเกม คือ ต้นไม้ ที่เกิดจากผลงานของตน ซึ่งต้นไม้เหล่านี้จะส่งต่อไปยังทีมสิงห์อาสา เพื่อนำไปปลูกป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งนับเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดและความสามัคคีของเด็กๆ ที่ได้ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศ

ภายในบูทเด็กๆและเยาวชนจะได้เรียนรู้พระบรมราโชวาทเรื่องความสามัคคี คำสอนที่มีคุณค่า รวมทั้งภาพส.ค.ส. พระราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงประดิษฐ์ซึ่งเป็นข้อคิดเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตและเป็นพรอันประเสริฐที่พระราชทานไว้ให้พวกเราทุกคน

นอกจากนี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยังร่วมจัดการแสดงดนตรีเครื่องสายคลาสสิกบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวง “โปรมูสิกา จูเนียร์” (Pro Musica Junior) ซึ่งเป็นวงดนตรีเยาวชนจากค่ายดนตรีในโครงการ “คีตราชา : โปรมูสิกา จูเนียร์” ที่บริษัทฯ จัดขึ้น โดยคัดเลือกเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆ มาฝึกฝนการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยมีคณาจารย์จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ฝึกสอน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักและสืบสานรักษาบทเพลงพระราชนิพนธ์ไว้ต่อไป

การแสดงดนตรี

“โปรมูสิกา จูเนียร์” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม เวลา 16.00 - 16.30 น. บนเวทีการแสดงใหญ่ ภายในมิวเซียมสยาม และบูทบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โซนนิทรรศการสร้างศิลป์ งานสรรค์ เพื่อพัฒนา บริเวณถนนสนามไชย พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 เวลา 17.30 น.

นิทรรศการ “สร้างศิลป์ งานสรรค์ เพื่อพัฒนา” ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดแสดงริมถนนสนามไชย บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 และกิจกรรม “สุข สร้าง สามัคคี” จัดอยู่บูทเลขที่ 9 บริเวณสนามหญ้า ภายในมิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 1- 6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 21.00 น. โดยโซนมิวเซียมสยามเปิดตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.


LATEST ARTICLES
TOP Share
Social